Vedtægter

Vedtægter for Foreningen “Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester”

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er “Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester”. Dens hjemsted er Kgs. Lyngby. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 2 Formål
Foreningens formål er samspil med symfonibesætning under Lyngby-Taarbæk Kommunes Kor- og Musikskole, samt så vidt muligt at støtte og opmuntre udøvelsen af amatørmusik.

§ 3 Medlemmer og medlemsbetingelser
Som deltager i orkestret optages enhver, der er i besiddelse af de sædvanlige kvalifikationer under hensyntagen til orkestrets musikalske balance. Dette bedømmes suverænt af repræsentantskabet.
Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at møde velforberedte til samtlige prøver samt deltage i det praktiske arbejde omkring orkestret. Tilsidesættelse af disse forpligtelser kan medføre udelukkelse af foreningen.
Stk. 3. Medlemmerne har – i tilfælde af fravær pga. sygdom, bortrejse eller lignende – pligt til at melde afbud til den eller de person(er), der er udpeget til at modtage sådanne afbud.

§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste interne myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september, oktober eller november måned. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers skriftligt varsel og indeholde en foreløbig dagsorden. Efter 1 uges frist til indlevering af forslag, udsendes den endelige dagsorden (dog kun hvis der er indkommet forslag) 1 uge inden generalforsamlingen.
Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
* 1. Valg af ordstyrer
* 2. Formandens beretning om det forløbne år
* 3. Beretninger fra orkesterets udvalg om det forløbne år
* 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
* 5. Kassereren forelægger næste sæsons driftsbudget til orientering
* 6. Valg af kasserer, jf. dog § 5, stk. 3
* 7. Valg af 2 andre medlemmer af repræsentantskabet
* 8. Valg af 1 til 2 suppleanter
* 9. Valg til orkestrets faste udvalg: rejseudvalget, festudvalget og Café Engelsborg
* 10. Valg af 2 revisorer
* 11. Fastsættelse af kontingenter (aktive / passive)
* 12. Fremtid
* 13. Indkomne forslag
* 14. Eventuelt
Stk. 5. Ved godkendelse af formandens og kassererens beretninger overtager generalfor samlingen ansvaret for det forløbne år.
Stk. 6. På generalforsamlingen afgøres valghandlingen ved simpelt stemmeflertal. Stemme-afgivelsen skal være skriftlig, såfremt blot et medlem ønsker dette. Ved beslutninger om forandringer af foreningens vedtægter, sammenslutning med anden organisation, opløsning eller lignende kræves dog 2/3 flertal. En sådan beslutning kræver et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte repræsentantskabet eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom overfor repræsentant-skabet. En sådan generalforsamling indkaldes efter de i § 4, stk. 3 angivne regler. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 40% af medlemmerne er til stede.
Stk. 8. Dersom der på en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling er flertal for en vigtig beslutning, eksempelvis en lovændring, kan der efter de i § 4, stk. 3 angivne regler indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet udøver generalforsamlingens myndighed, når denne ikke er sammentrådt. Repræsentantskabet har overordnet ansvar og myndighed over orkestrets interesser og daglige ledelse.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af:
* Formand
* Næstformand
* Kasserer
* 2 menige medlemmer
Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet vælges for to år ad gangen og kan genvælges efter valgperiodens udløb. I ulige år vælger generalforsamlingen en kasserer og 2 andre medlemmer til
repræsentantskabet, i lige år de 2 resterende medlemmer.
Stk. 4. Suppleanten for medlemmer af repræsentantskabet vælges for to år ad gangen og kan genvælges efter valgperiodens udløb.
Stk. 5. På det første repræsentantskabsmøde efter den årlige generalforsamling konstituerer repræsentantskabet sig ved blandt sine medlemmer at vælge en formand og en næstformand.
Kassereren kan ikke vælges hertil. Repræsentantskabet forpligter foreningen bindende ved underskrift af formanden og ét medlem af repræsentantskabet eller næstformanden og ét medlem af repræsentantskabet. Formanden og næstformanden kan hver for sig underskrive for foreningen i ekspeditionssager.
Stk. 6. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Repræsentantskabet har bemyndigelse til at nedsætte diverse udvalg, samt til at udpege medlemmer til deltagelse i det praktiske arbejde.
Stk. 8. Repræsentantskabet underretter løbende medlemmerne om sine beslutninger.
Stk. 9. Foreningen hæfter kun med foreningsformuen. Repræsentantskabets medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige.

§ 6 Regnskab
Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.
Stk. 2. Udgifter skal attesteres af formanden eller næstformanden pr. e-mail eller ved underskrift på bilag. Kassereren kan gyldigt kvittere for indtægter. Beløb større end 10.000 kr. og ikke-kontraktlige udgifter skal afhandles med repræsentantskabet.
Stk. 3. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre.
Stk. 4. Et eventuelt overskud overføres til næste år, såfremt generalforsamlingen ikke beslutter, at det skal anvendes på anden måde i henhold til § 2.
Stk. 5. Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Senest 1 uge før den ordinære generalforsamling afleveres kopi til revisorerne, hvis kommen-tarer forelægges
på generalforsamlingen sammen med regnskabet.

§ 6a Indtægter
Alle indtægter i forbindelse med orkestrets virke, herunder fra indspilning af grammofonplader, kassettebånd og compact discs og offentlig fremførelse af disse, går ubeskåret til foreningen.
Stk. 2. Der kan ikke i forbindelse med orkestrets virke ydes honorar til noget medlem.

§ 7 Kontingent
Alle orkestermedlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet anvendes udelukkende i orkestrets interesse. Opkrævning sker ved kassereren umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 8 Passive medlemmer
Medlemmer på orlov og andre, der måtte være interesserede i at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. Disse vil blive afkrævet kontingent og får til gengæld tilsendt al information på lige fod med aktive orkestermedlemmer.
Stk. 2. Passive medlemmer har desuden ret til at deltage i orkestrets arrangementer (fester o. lign.).
Stk. 3. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 9 Opløsning af foreningen
Såfremt en generalforsamling beslutter foreningens opløsning, bestemmer den tillige, ved hvem og hvordan dette skal ske, samt på hvilken måde en eventuel forenings formue skal benyttes til at fremme amatørmusikken.

Vedtaget på den Ekstraordinære generalforsamling den 8.12.2014