Vedtægter

Vedtægter for Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester

§ 1. Foreningens navn
Stk. 1. Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester

§ 2. Foreningens hjemsted
Stk. 1. Foreningen er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune

§ 3. Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er sammenspil i orkester med symfonisk besætning og udbredelse af kendskab til symfonisk klassisk musik.

§ 4. Medlemskab
Stk.1. Som medlem i orkestret optages enhver, der er i besiddelse af de relevante kvalifikationer under hensyntagen til orkestrets musikalske balance. Dette bedømmes suverænt af bestyrelsen.
Stk. 2. Aktive medlemmer har pligt til at møde velforberedte til samtlige prøver samt deltage i det praktiske arbejde omkring orkestret. Tilsidesættelse af disse forpligtelser kan medføre udelukkelse af foreningen.
Stk. 3. De aktive medlemmer har i tilfælde af fravær pga. sygdom, bortrejse eller lignende pligt til at melde afbud til den eller de person(er), der er udpeget til at modtage sådanne afbud.

§ 5. Passivt medlemskab
Stk.1. Medlemmer på orlov og andre, der måtte være interesserede i at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. Disse vil blive afkrævet nedsat kontingent og får til gengæld tilsendt al information på lige fod med aktive orkestermedlemmer.
Stk. 2. Passive medlemmer har desuden ret til at deltage i orkestrets arrangementer.

§ 6. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder med minimum 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
Stk. 3. Forslag til generalforsamlingens dagsorden sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
Stk. 4. Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
Stk. 5. Afgørelser vedtages med simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Der skal dog være skriftlig afstemning, hvis ordstyreren bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
Stk. 6. Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning fra bestyrelse og udvalg
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Budgetfremlæggelse og vedtagelse af kontingent
5. Orientering om fremtidsplaner til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg til orkestrets faste udvalg
8. Valg af 2 revisorer
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
Stk. 2. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§ 8. Kontingent
Stk. 1. Alle orkestermedlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet anvendes udelukkende i orkestrets interesse. Opkrævning sker ved kassereren umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 2 medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden udløbet af vedkommendes valgperiode, gælder valget til den vakante plads kun resten af valgperioden.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 5. Bestyrelsen aftaler selv deres interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
Stk. 6. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. Suppleanterne kan efter bestyrelsens anmodning medvirke i det daglige bestyrelsesarbejde og deltage i møder, hvor de har stemmeret på lige fod med medlemmerne af bestyrelsen.

§ 10. Regnskab/økonomi
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret 1/1 -31/12.
Stk. 2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede økonomi.
Stk. 3. Regnskabet revideres årligt inden generalforsamlingen af de 2 valgte revisorer.

§ 11. Tegningsret og hæftelse
Stk. 1. Formanden, næstformanden eller kassereren har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Formanden og næstformanden kan hver for sig underskrive for foreningen i ekspeditionssager.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 13. Opløsning af foreningen
Stk. 1. Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål til fremme af amatørmusik. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget ved generalforsamlingen d. 11. november 2019
_____________________________________
Hanne Smith Pedersen
Formand for bestyrelsen
_____________________________________